Thailand

Thailand

Worship the King (Chasing God Shaking Nations)

Worship the King (Chasing God Shaking Nations)
นมัสการ (ná-mát-sà-gaan)

Initial translation: Jenny Oliver
Reviewed: Khruu oo 4th November 2009
Usage:
To download Word document to work on translation Right Click here and Save Link As...
To download music sample to work on translation Right Click here and Save Link As...
Please feel free to comment on translation using comment form.

Verse

Worship the King
นมัสการ ราชา
ná-mát-sà-gaan raa-chaa

Your praises bring
สรรเสริญ เอามา
săn-sĕrn ao maa

Right in to the presence of the Lord
ภายใน ต่อหน้า พระพักตร์ ของ พระองค์
paai nai dtòr nâa prá pák kŏng prá ong

No need to fear
ไม่ต้อง กลัว
mâi dtông glua

You can draw near
มา ใกล้ๆ
maa glâi glâi

And stand in the presence of the Lord
และ ยืน ต่อหน้า พระพักตร์ ของ พระองค์
láe yeun dtòr nâa prá pák kŏng prá ong

(Chorus)

Saying I love You Lord (X3)
การ บอก ฉัน รัก พระองค์
gaan bòk chăn rák prá ong

I love You Lord
ฉัน รัก พระองค์
chăn rák prá ong

Chris Jackson
©1990 POWERPACK

Topics:

Holy Spirit Come (Chasing God, Shaking Nations)

Holy Spirit Come (Extreme Disciples)
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ เสด็จ มา (prá win-yaan bor-rí-sùt sà-dèt maa)

Initial translation: Malee Patchanee
Reviewed: Niti Chaiburi
Reviewed: Khruu Oo 28th Oct 2009
Usage: well used
Status: FINALISED
To download Word document to work on translation Right Click here and Save Link As...
Please feel free to comment on translation using comment form.

Holy Spirit come
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ เสด็จ มา
prá win-yaan bor-rí-sùt sà-dèt maa

Holy Spirit come
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ เสด็จ มา
prá win-yaan bor-rí-sùt sà-dèt maa

Holy Spirit come
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ เติม ใจ เรา
prá win-yaan bor-rí-sùt dterm jai rao

Fill us with the Father's love
ด้วย ความรัก พระ บิดา
dûay kwaam rák prá bì-daa

Words and music by Chris Jackson

Topics:

When I Feel the Spirit (Extreme Disciples)

When I Feel the Spirit (Extreme Disciples)
เมื่อ รู้สึก พระ วิญญาณ (mêua róo sèuk prá win-yaan)

Initial translation: Malee Patchanee
Reviewed: Niti Chaiburi
Reviewed: Khruu Oo 28th Oct 2009
Usage: well used
Status FINALISED
To download Word document to work on translation Right Click here and Save Link As...
To download music sample to work on translation Right Click here and Save Link As...
Please feel free to comment on translation using comment form.

When I feel the Spirit
เมื่อ รู้สึก พระ วิญญาณ บริสุทธิ์
mêua róo sèuk prá win-yaan bor-rí-sùt

I will dance, dance, dance
จะ เต้น เต้น เต้น
jà dtên dtên dtên

I will jump, jump, jump
จะ กระโดด โดด โดด
jà grà-dòht dòht dòht

I will shout!
จะ โห่ร้อง
jà hòh róng

When I dance before the Lord I’m going to dance like this …
เมื่อ เต้น ต่อหน้า พระพักตร์ จะ เต้น อย่างนี้
mêua dtên dtòr nâa prá pák jà dtên yàang née

When I jump before the Lord I’m going to jump like this …
เมื่อ กระโดด ต่อหน้า พระพักตร์ จะ กระโดด อย่างนี้
mêua grà-dòht dtòr nâa prá pák jà grà-dòht yàang née

When I shout before the Lord I’m going to shout like this …
เมื่อ โห่ร้อง ต่อหน้า พระพักตร์ จะ โห่ร้อง อย่างนี้
mêua hòh róng dtòr nâa prá pák jà hòh róng yàang née

1 - 2 – 1-2-3!
หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม
nèung sŏng nèung sŏng săam

© 2002 Matt Oliver
Family Christian Centre
Sacremento USA

Topics:

Shine (Shine)

Shine! (Shine)
ส่อง (sòng)

Initial translation: Malee Patchanee
Reviewed: Niti Chaiburi
Reviewed: Khruu Oo 28th Oct 2009
Usage: well used
Status: FINALISED
To download Word document to work on translation Right Click here and Save Link As...
To download music sample to work on translation Right Click here and Save Link As...
Please feel free to comment on translation using comment form.

Shine! From the inside out
ส่อง จาก ภายใน ข้า
sòng jàak paai nai kâa

That the world will see You live in me
เพื่อ โลก ได้ เห็น พระองค์ อ่ยู ใน ข้า
pêua lôhk dâi hĕn prá ong nai kâa
(X2)

You know me, and You love me,
ทรง รู้ ข้า และ ทรง รัก ข้า
song róo kâa láe song rák kâa

You fill me, so send me
ทรง เติม ข้า เพื่อ ส่ง ข้า
song dterm kâa pêua sòng kâa

Know me, love me, fill me, send me
รู้ข้า รักข้า เติมข้า ส่งข้า
róo kâa rák kâa dterm kâa sòng kâa
X3

To shine!
เพื่อ ส่อง
pêua sòng

Words & lyrics by Nick Jackson
© Powerpack

Topics:

Gonna Be A Powerpack (Shine)

Gonna Be A Powerpack (Shine)
เรา จะเป็น เพาเวอร์แพค (rao jà bpen Powerpack)

Initial translation by Khruu Oo, 28th Oct 2009
Usage: not yet used
Review: not yet reviewed
To download Word document to work on translation Right Click here and Save Link As...
To download music sample to work on translation Right Click here and Save Link As...
Please feel free to comment on translation using comment form.

Pre-Chorus

Pre-Chorus
Gonna be a Powerpack
เรา จะเป็น เพาเวอร์แพค
rao jà bpen Powerpack

Gonna be a Nation Shaker
เรา จะ เขย่า ประเทศ
rao jà kà-yào bprà-tâyt

Gonna make an impact
เรา จะ สร้าง ความ ส่งผล
rao jà sâang kwaam sòng pŏn

Gonna be a Kingdom maker
เรา จะ เป็น ผู้สร้าง อาณาจักร
rao jà bpen pôo sâang aa-naa jàk

Chorus

Standing strong I won’t hold back
การ ยืนหยัด จะ ไม่ ยับยั้ง
gaan yeun yàt jà mâi yáp yáng

Following Jesus No way back
การ ตาม พระเยซู จะ ไม่ หันกลับ
gaan dtaam prá-yay-soo jà mâi hăn glàp

He’s the Lord and that’s a fact
พระองค์ เป็น พระเจ้า และ เป็น ความจริง
phraong bpen phrajao láe bpen kwaam jing

I’m a mighty Powerpack
ฉัน แข็งแรง ด้วย เพาเวอร์แพค
chăn kăeng raeng dûay Powerpack

Verse 1

Showing that we love you Jesus
การแสดง เรา รัก พระเยซู
gaan sà-daeng rao rák prá-yay-soo

By doing what you tell us to
ด้วย การทำ สิ่ง ที่ บอก พวกเรา
dûay gaan tam sìng têe bòk pûak rao

Listening close to your commands
การฟัง ดีๆ ของ การ รับสั่ง
gaan fang dee dee kŏng gaan ráp sàng
OR การฟัง ดี ของ การ รับสั่ง (fits better with music?)
gaan fang dee kŏng gaan ráp sàng

Standing for what’s true
การ ยืนหยัด เพื่อ ความจริง
gaan yeun yàt pêua kwaam jing

Verse 2

Don’t want to leave this world as we found it
ไม่ อยาก ให้ โลก นี้ เป็น อย่างเดิม
mâi yàak hâi lôhk née bpen yàang derm

Don’t want it to be the same
ไม่ อยาก ให้ มัน เป็น เหมือนเก่า
mâi yàak hâi man bpen mĕuan gào

We want to see revival come
เรา อยากจะ เห็น การฟื้นฟู มา
rao yàak jà hĕn gaan féun foo maa

In the power of Jesus name
ฤทธิ์เดช ใน พระนาม เยซู
rít-dàyt nai prá naam yay-soo

Words by Sally Norman
Music by Chris and Mark Jackson

Topics:

I Want More of You (More)

I Want More of You (More)
อยาก มี พระองค์ มากขึ้น (yàak mee prá ong mâak kêun)

Initial translation: Hope, Sarah & Peach
Usage: not yet used
Reviewed: Niti
Reviewed: Khruu Oo 28th Oct 2009
Status: FINALISED
To download Word document to work on translation Right Click here and Save Link As...
To download music sample to work on translation Right Click here and Save Link As...
Please feel free to comment on translation using comment form.

Verse

I Want More of You Jesus, More of You
อยาก มี พระองค์ มากขึ้น เยซู พระองค์ มากขึ้น
yàak mee prá ong mâak kêun yay-soo prá ong mâak kêun

I Want More of You In my life
อยาก มี พระองค์ มากขึ้น ใน ชีวิต ข้า
yàak mee prá ong mâak kêun nai chee-wít kâa

I Want less of me Jesus, less of me
อยาก มี ตัว ข้า น้อยลง เยซู ตัว ข้า น้อยลง
yàak mee dtua kâa nói long yay-soo dtua kâa nói long

I Want less of me More of You
อยาก มี ตัว ข้า น้อยลง พระองค์ มากขึ้น
yàak mee dtua kâa nói long prá ong mâak kêun

Chorus

More of Your love More of Your power
ความรัก พระองค์ ริ ดเดด พระองค์
kwaam rák prá ong rí dà-dàyt prá ong

More of Your holiness
บริสุทธิ์ พระองค์ มากขึ้น
bor-rí-sùt prá ong mâak kêun

Less of my pride Less of my anger
ความหยิ่ง น้อยลง ความโกรธ น้อยลง
kwaam yìng nói long kwaam gròht nói long

Less of my selfishness
ความเห็นแก่ตัว น้อยลง
kwaam hĕn gàe dtua nói long

More of You
พระองค์ มากขึ้น
prá ong mâak kêun

Words & lyrics by Chris Jackson & Jill Hoffman © Powerpack

Topics:

Pages

Subscribe to RSS - Thailand